Sakramenty

Małżeństwo

Małżeństwo

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że na chrzcie, bierzmowaniu i Eucharystii, jako na sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa, to znaczy powołanie do świętości i do misji głoszenia Ewangelii w świecie. W tych sakramentach otrzymujemy łaskę konieczną do życia według zasad naszej wiary podczas ziemskiej pielgrzymki do domu Ojca. Dwa inne sakramenty, mianowicie: święcenia (kapłaństwo) i małżeństwo mają na celu zbawienie innych ludzi. Jeżeli w kapłaństwie lub małżeństwie służymy innym, zasługujemy również na własne zbawienie. Posłannictwo kapłanów i małżonków służy umacnianiu Ludu Bożego w jego pielgrzymowaniu do niebieskiej ojczyzny. Sakrament małżeństwa umacnia i niejako konsekruje małżonków chrześcijańskich do pełnienia ich obowiązków oraz podkreśla godność tychże osób (por. KKK 1533-1535).

Znaczenie i godność sakramentu małżeństwa

Sakrament małżeństwa postrzegamy jako „małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, czerpie ono siłę i moc z aktu stworzenia, lecz zostało dla ochrzczonych podniesione do wyższej godności przez zaliczenie do sakramentów Nowego Przymierza” (Obrzędy sakramentu małżeństwa, Katowice 1996; dalej = OM nr 1).

Termin ślubu:

Termin ślubu można zgłosić nawet na rok przed uroczystością. Celem dopełnienia formalności, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej na minimum 3 m-ce przed planowaną datą. Wtedy zostanie spiany tzw. protokołu przedmałżeńskiego.

Kontakt: parafia@szczepanowice.opole.pl lub 693 431 613.

Wymagane dokumenty:

- dokumenty tożsamości,
- świadectwo chrztu św. (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia),
- świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej,
- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne są 6 miesiący od daty wystawienia)

Przygotowanie narzeczonych:

Narzeczeni są zobowiązani do odbycia specjalnego kursu - nauk przedślubnych.
Narzeczeni powinni odbyć również trzy spotkania w Poradni Rodzinnej.
Po odbytym kursie narzeczeni otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w naukach przedmałżeńskich.
W dzisiejszych czasach narzeczeni zawierają małżeństwa konkordatowe, kościelnie zawarte pociągają także skutki cywilne obowiązujące w polskim prawie.