Duszpasterze parafii Email
poniedziałek, 17 września 2012 04:47

DUSZPASTERZE PARAFII W LATACH 1929 - do chwili obecnej

 

PROBOSZCZOWIE

Ks. Prałat Karol Tokarz (1929-1975)

Urodził się 28 października 1893 r. w Bytomiu. W 1913 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Wrocławskie­go, gdzie przyjął święcenia kapłańskie 10 czerwca 1917 r. Pracował duszpaster­sko jako wikary w Chorzowie, Nowym Bytomiu, Rachowicach oraz w Opolu. Od 21 września 1929 r. pełni funkcję kuratora nowopowstałej parafii św. Józefa w opolskich Szczepanowicach, a od 19 listopada 1939 r. proboszcza. Po wojnie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: konsultora, dziekana dekanatu opolskiego. Zo­stał również wyniesiony do godności prałata. Życie ks. Karola Tokarza nacecho­wane było wielką dobrocią, ale i naznaczone również wielkim cierpieniem. Przeżył różne operacje, cierpiał na chorobę oczu. W niedzielę 14 grudnia 1975 r. umiera zaopatrzony świętymi sakra­mentami. Pochowany został na cmentarzu w opolskiej dzielnicy Wójtowa Wieś.

 
 

Ks. Radca Hubert Skomudek (1976-1991)

Następcą ks. Prałata Karola Tokarza, dekretem ks. Biskupa Franciszka Jopa z dnia 11.021976 r. zostaje mianowany Ks. Hubert Skomudek. Urodził się 9.05.1935 r. w Wierzchach, parafia Bogacica. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. W latach 1949-1954 kontynuował naukę w Niż­szym Seminarium Duchownym w Gliwicach składając maturę państwową. W 1956 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie, przyjmując święcenia kapłańskie 25.06.1961 r. w Opolu. Jako wikary duszpastersko pracował w Jasionie (2 lata), u św. Barbary w Bytomiu (6 lat) i w Oleśnie (2 lata). W latach 1969-1975 był proboszczem parafii Żelazna k/Grodkowa. Od lutego 1976 r. podjął z niezwykłą gorliwością obowiązki pro­boszczowskie parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach, angażując się jednocześnie w diecezjalne duszpa­sterstwo ministrantów. Wkładając serce w rozliczne renowacje i remonty był również inicjatorem budowy kościo­ła w Winowie, którą ukończył w 1987 r. Był dziekanem dekanatu Opole-Szczepanowice, dostąpił również godności Radcy Duchownego. Pogarszający się stan zdrowia zdecydował, że w 1991 r. po 16 latach niezwykle owocnej pracy przeszedł do Kolonowskiego, wspomagając duszpastersko tamtejszego proboszcza. W 1992 r. ks. Biskup Alfons Nossol mianował Ks. Huberta Skomudka ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Pełnił tę ważną i odpowiedzialną funkcję do 1997 r. W tym czasie rozwinął duszpasterstwo młodzieży męskiej w formie wspólnot zwanych Orlętami św. Jana. Latem 1997 r. został mianowany proboszczem parafii św. Krzyża w Malni, gdzie pracuje do 2005 r. Obecnie przebywa w Domu Księży Emerytów przy ul. Kominka w Opolu.
 
Ks. Prałat Zygmunt Lubieniecki (1991 - do chwili obecnej)
Urodził się 14 lutego 1949 r. w Opolu. Ukończył Szkołę Podstawową nr 8 na opolskim Zaodrzu oraz Technikum Materiałów Wiążących w Opolu. W latach 1967-1974 studiował w WSD w Nysie i w Opolu /przerwane odbyciem zasadniczej służby wojskowej w Bartoszycach w województwie olsztyńskim w latach 1968-1970/. Pracował jako wikary i duszpasterz akademicki w Zabrzu, Gliwicach, Racibo­rzu. W latach 1982-1991 był proboszczem parafii Jarnołtówek-Pokrzywna. Dnia 18 czerwca 1991 r. został mianowany proboszczem parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach. W latach 2007-2010 był członkiem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej. W latach 1991-2001 pełnił urząd dziekana Dekanatu Opole-Szczepanowice. Przez wiele lat był także Diecezjalnym Duszpasterzem Sportu. Od 1 stycznia 2015 r. z nominacji ks. Biskupa Andrzeja Czai został przewodniczącym kapłańskiej Kapituły Odnowy Katedry Opolskiej.
 
Posiada tytuły honorowe:
- 1991: dziekan honorowy,
- 1999: radca duchowny,
- 2004: kapelan Jego Świątobliwości,
- 2015: przewodniczący kapłańskiej Kapituły Odnowy Katedry Opolskiej.

Duszpasterze obecnie posługujący - wejdź
 

Valid XHTML and CSS.